ДО КРАЯ:

00

00

00

00

ОРГАНИЗИРАНО С ❤️ OT:Лого на ФСС
Loading...

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ И ПАРТНЬОРИ

Лого на SAP

SAPработиснад440000клиентив180страни,повечеот110000служителив140локациипосвета,ииманад50-годишнаистория.Създаденпрез2000г.,развойниятцентърнаSAPвСофия,SAPLabsБългария,еедноотключовитеистратегическиподразделениянаSAPSE. Вкомпаниятаработятнад1400професионалисти,катонад90%отекипитеработятпотеми,свързанисоблачнитехнологии.SAPLabsБългарияимаключоваролявдефиниранетоиразработванетонаоблачнатаплатформанаSAPSAPBusinessTechnologyPlatform.

Лого на VMware

VMware,глобаленлидервсфератанаоблачнитеинфраструктуриитехнологиитезабизнесмобилност,започвасвоятадейноствБългарияпреди15години.VMwareБългарияуспявадасеналожикатоосновенхъбзаразработкиииновацииврегионЕMEA(Европа,БлизкияИзтокиАфрика)иключовстратегическиразвоенцентързаVMwareвсветовенмащаб.СъщотакауспешнотрансформираофисаотR&Dлокациявмултифункционаленекип,фокусиранвърхуразвойнаиоперативнадейностипрофесионалниуслуги. Сразнороденекипотталантиотнаддесетнационалности,вбългарскияофиссесъздаватключовипродуктиирешениязанякоиотнай-големитесветовникомпании.СпециалиститевСофияразполагатсбогатаекспертизавобласттанавиртуализацията,управлениетоиавтоматизациятанавиртуалниинфраструктури,възстановяваненаданниприбедствие,анализираненаголемимасивиотданни,киберсигурност.

Лого на A1

А1еводещдоставчикнадигиталниуслугиителекомуникационнирешениявБългариясекипотпочти3600професионалистивразличниобласти.КомпаниятаниечастотA1Group,коятооперирав7държавивЦентралнаиИзточнаЕвропа,иAméricaMóvilединотнай-големитедоставчицинабезжичниуслугивсвета. НиепредлагаменанашитеклиентибогатнаборотICTрешения,IoTуслуги,базиранинаNB-IoTтехнологията,системнаинтеграция,Cloudихостингуслуги.Развивамеиподдържамедесеткивътрешнисистемииплатформи,коитоосигуряваттелекомуникационнитениуслуги. ПартнирамесисводещидоставчицикатоMicrosoft,IBM,Cisco,Oracle,SAP,VMWare,HewlettPackardEnterprise,DellTechnologies,Veeam,Teradata,RedHat,F5,Salesforceимногодруги. Нашиклиентисаповечетоголемикомпаниивъввсичкисекториииндустриивстраната,множествомалкиисреднипредприятия,държавниинституции,асъщоимилионииндивидуалниклиенти. Всичкотоваенемислимобезекипаниотнад300ITспециалисти,коитосидеиивиртуознирешенияпроменяткъмпо-доброживотанамилионивсекиден.

Лого на Telebid-pro

ТелебидПроесофтуернапродуктово-ориентиранакомпания,специализиранавразработванетонабизнессистемиотидеядозавършенпродукт.ФирматаподкрепяФакултетапоматематикаиинформатикакъмСофийскиуниверситетотгодини,защотовярвавпотенциаланастудентитеивбъдещотоимразвитиевITсектора. СпециалнозастудентитевъвФМИTelebidProпредлагапрограмазакариерноразвитие,включващатренинг,стажиработа.УчастницитевпрограматаиматвъзможностдасеразвиваткатоFull-StackDeveloper,BackendDeveloper,Systems&SecurityEngineer,QA,ProductManagerидруги.

Лого на ROITI

ROITIeбутиковаконсултантскакомпания,коятоопериравсфератанаенергийнитепазари.Изгражда,внедряваиподдържатехнологичнирешениязатърговиясъсстоки,управлениенариска,оптимизираненаактиви,отчитане,планиранеилогистика. ROITIработиснякоиотнай-големитекомпаниизатърговиясенергия,газинефтвГермания,Австрия,Швеция,иЧехия.

Лого на DXC Technology

DXCTechnologyеглобаленлидервпредоставянетонацялостниITрешения.Мисиятаниедаизползвамесилатанатехнологиите,задаизградимпо-добробъдещезанашитеклиенти,колеги,общностииоколнасреда. Имаменад130000служителивнад60страни,авБългариясмесреднай-големитеработодателиснад4000служители.ТукепредставеноцялотоITпортфолионакомпанията-техническаподдръжка,анализнаголемимасивиотданни,облачнитехнологии,разработваненасистемизаавтономниавтомобили,мрежи,киберсигурност,разработваненаприложенияисофтуерисJava,.Net,C++имногодруги. Това,вкоетосмесреднай-добрите,едапомагаменабизнесииправителствапоцелиясвятдатрансформиратдейносттасиидаизвлекатмаксималнадобавенастойностотновитетехнологии.

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

Лого на Nemetschek

Знаешли,чеНемечекБългарияестрахотнабългарскасофтуернакомпания,коятодававъзможностнамладихоракатотебданаучатповечезаИТиндустрията? МожешдакандидатствашвсофтуернатаработилницаSpeedITUp,дапоканишхораотНемечекБългарияданаправятспециалналекциявтвояуниверситет,кактоидаорганизирашпосещениенатвоякурсвофисанакомпанията. Акоимашнуждаотнасокакояинициативабибилаполезназатеб,посетисайтаcareers.nemetschek.bg,илиможеданаминешпрезнашиящанднаКариернияфорумнаФМИ,задасезапознаем.

Лого на Chaos

Знаетели,четехнологиитезачастотвизуалнитеефективSpiderman,Avengers,StrangerThings,GameofThronesистотицидруги,сасъздадениотекипанаChaosвСофия?КомпаниятаотновоподкрепяFMICodes. СофтуерътзарендерираненаChaosV-RayенаграденотАмериканскатафилмоваакадемия(AcademyAward®)иимаТехнологичнанаградаEmmy®заприносвразпространениетонарейтрейсингтехнологиитевкинотоителевизията. Chaosелидервъвтехнологиитезафотореалистичнорендерираневархитектурата,продуктовиядизайниразвлекателнатаиндустрияинаскорообединисилитесисощедвекомпаниизатехнологииза3Dвизуализация-EnscapeиCylindo.ТакаChaosсепревръщавнай-големиясветовенекипвтазиобласт.

Лого на Accedia

Аксидиаeбългарскатехнологичнакомпания,предоставящаконсултантскиуслугииразработканасофтуернирешения.Основанапрез2012отчетиримапартньори,днесвАксидиаработятнад250човека,водениотобщиценностипрофесионализъм,обмянаназнания,стремежкъмрастеж,гъвкавостиумениетодасезабавляват.Приятелскатаатмосфераивъзможноститезапрофесионалноразвитиенареждаткомпаниятасреднай-добритеИТработодателивБългария. ВАксидиаможешдастартирашкариератасиотнулатаилидапредизвикашнатрупаниясиопитвдинамичнасреда.КомпаниятапредоставявъзможностизаначинаещисофтуерниинженеричрезпрограматазакариеренстартGROW@Accediaипредлагаперсонализиранапътеказаизрастванезавсеки.Катоеднаотнай-бързорастящитеИТкомпаниивЕвропа,споредDeloitteиFinancialTimes,Аксидиатигарантиралетящстартибързопрофесионалноизрастване. Осмелявашлиседасепредизвикаш?Станичастотекипа!РазгледайотворенитепозициизаJuniorDataEngineerиJuniorDevOpsEngineer:https://accedia.com/careers/job-openings/

Лого на LimeChain

LimeChainразработваразличниблокчейнрешениякатодецентрализираниприложения,умнидоговориитокенизациянаактиви.Еднаотпървитебългарскикомпаниизаразработканабизнесблокчейнрешения,тяподдържакъмсебесиизвенакатоLimeAcademy(академиязаблокчейнразработчици)иLimeLegal(юридическиконсултациивблокчейнсферата).През2021г.приходитенадружеството"Лаймлабс"саскочилисъс198%до10.9млн.лв.,аброятнаслужителитевечеенад100.

Лого на Paysafe

Paysafe(NYSE:PSFE)(PSFE.WS)еводещаплатформазаразплащания.Основнатацелнакомпаниятаетърговциипотребителидасесвързватиосъществяваттрансакциибезпроблемно,благодарениенаводещизаиндустриятапродуктивсфератанаобработванетонаплащания,дигиталнипортфейлиионлайнкешовиуслуги. Снад20годиниопитвобласттанадигиталнитеразплащания,годишенобемнатрансакциитеотнад120милиардадоларапрез2021г.иприблизително3500служителив10+световнилокации,Paysafeсвързватърговциипотребителичрез100платежниметодавповечеот40валути. Най-големиятофиснаPaysafeвсветаевСофияснад1300служители,работещивразличнинаправленияпродуктовиисофтуерниразработки,обслужваненаклиенти,рискмениджмънт,счетоводствоиконтрол,ИТобслужванеидруги.

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ